Sara: Pagpasaylo: bugtong instrumento sa paghupay

"Magkahiusa ang gugma ug ang pagkamaunungon, maghagkanay ang katarung ug kalinaw"- Salmo 85:10

ANG terorismo, sunodsunod nga pagpatay, kurapsiyon, pagdumot ug uban pang buhat sa mga pagpanglugos "act of violence" nga maoy hulagway sa atong nasud karon nga naghatud ngadto sa kakulang sa pagsinabtanay, pagpaminaway ug pagtinabangay aron makab-ot ang hustisya, kalinaw ug kaangayan.

Lawom nga samad ang natagamtaman sa atong mga kaigsuonan karon labi na sa mga pamilyang nabiktima nga diin lisud ug dugay kini maalim, mahupay nga hangtud karon naghatag kini og igong kabug-at sa tanan.

Ang matag "act of violence" nga gihimo batok sa usa ka tawo maoy usa ka samad diha sa kaunoran sa atong mga kaigsuonan. Kay sa matag kinabuhi nga makalas kini makapaubos sa dignidad sa katawhang Pilipino.

"Violence leads to more violence, hatred to more hatred, death to more death. We must break this cycle which seems inescapable; this is only possible through forgiveness and reconciliation," dason ni Pope Francis.

Ang halapad nga pag-antos sa atong mga kaigsuonan, ang padayon nga kinaiya sa pagpatay ug ang pagwatakwatak sa relasyon diha sa pamilya ug katilingban maoy simbolo nga nagkinahanglan og kahiusahan diha sa pagtoo ug paglaum.

Tungod niining mga panghitabo, subling nanawagan si Pope Francis nga maghiusa kitang tanan sa pag-ampo ug magpinasayloay sa usag-usa. "Love is stronger than death and violence," pagdasig ni Pope Francis.

Ang pagtoo diha kang Kristo Hesus maoy sukaranan nga mobalik ang gahum sa paghupot sa paglaum. Si Kristo mianhi sa kalibutan aron mag-antos alang kanato ug diha uban kanato. Gitudloan kita Niya nga bag-ohon ang mga kasakit ngadto sa usa ka tuburan sa kinabuhi ug pagkabanhaw. Sa maong pamaagi, uban Kaniya makakat-on kita diha sa gahum sa pagpinasayloay, ang kahamili sa gugma.

Salamat sa Diyos kay daghan pa sa atong mga kaigsuonan nga mibarog ug misaksi alang niadtong mga nag-antos ug linupigan nga nangandoy og kapasayloan, ug sa mga tawong nabiktima sa mga inhustisya nga andam mopasaylo sa uban. Kini maoy dakung timaan nga matuman ug matagamtaman ang atong gipangandoy nga kalinaw ug kaangayan.

Ang mga samad sa atong galamhan mas lawom ug lisud ayohon o tambalan kompara sa samad sa atong lawas. Importante sa tawo nga maamguhan unta nato nga dili kita posibleng mabuhi uban niining mga kahiubos ug kaligutgot sa usag-usa kon dili mabuhi lamang kita diha sa maong gugma nga mag-alim sa mga samad ug subling tukuron ang ilang dignidad.

Ang dakong hagit karon mao nga ipadayon nato ang diwa sa pagkamaalagaron ngadto sa uban. Kay ang paghunahuna sa uban ug sa pagtabang niini maoy usa ka espirituhanong lakang aron sa pagtabang sa atong mga kaigsuonan ngadto sa pagpanaw sa kinabuhi ug dili sa kamatayon.

Bisan unsay mahitabo, kitang tanan mga biktima, inosente ka man ug dili, niining way pulos nga pagkaylap sa sistema sa kultura sa kamatayon, ang pagkahanaw ug pagkalas sa daghang kinabuhi.

Ang pagpangita sa hustisya nagkinahanglan nga ang mga responsabling nagbuhat og sayop mopailawom sa moral ug espirituwal nga pagbag-o. makab-ot nato ang hustisya kung magtinabangay ta sa paghimo og positibong buhat aron sa pag-alim sa mga samaran diha atong katilingban.

Sa labing tinuod, lisud kaayo kab-uton ang kabag-ohan labi na niadtong miapil-apil niining "act of violence" aron maprotektahan ang ilang kaugalingong interes ug mga ilegal nga mga lakang aron mas modaghan pa ang ilang bahandi. Kini sab moresulta ngadto sa diwa sa pagpamakak ug kadudahang kunohay nagprotekta sila sa matag kinabuhi sa atong mga kaigsuonan.

Bisan magpabilin kining karma sa inhustisya ug lain-laing dagway sa pagpanglugos "violence" sugpuon dili nato ang paghari sa tinuod nga hustisya ug kalooy. Ang lawom nga samad maalim kini pinaagi lamang sa pagpinasayloay. Dawaton nato nga kita sab daghan og kakulangan. Andam sab unta kita nga modawat sa mga pagkulang sa uban.

Pinaagi niining diwa sa pagpinasayloay ug pagdinawatay sa usag-usa, mosubang ang bag-ong adlaw sa paglaum. Ang kamatuoran mapuy-an sumala sa diwa sa pasaylo ug kalooy.

Panahon na nga atong biyaan ang mga pagdumot. Ayaw kahadlok sa kanunay pagpangayo og pasaylo ug sa pagpasaylo sa uban. Ayaw butangi og habog nga pader ang imong kaugalingon alang sa ubang kaigsuonan.

Panahon na nga magtinabangay kita sa pag-alim sa mga samad sa usag-usa, pagsumpay sa mga naputol nga relasyon, ug pagdawat sa tagtagsa ka kahuyangan. Buksan nato ang atong tagsatagsa ka kaugalingon ang unsay kamatuoran subay sa hustisya ug kaangayan. Tukuron nato ang kalinaw dili kagubot. Dad-on nato ang gugma ug kalooy dili pagdumot. Hinaut pa unta!

(Comment and text sa 09487549768)