Sara: Pagkatahom sa kinabuhi sa tawo!

ANG daang kasabutan naghisgot sa kabalaan sa matag tawo. Diha sa Genesis 1:27, gibuhat sa Diyos ang tawo, babaye ug lalaki, sama sa Iyang dagway ug kasamahan. Busa ikaw ug ako may dignidad nga gikan mismo sa Diyos tungod sa Iyang gugma ug kaayo.

Ang pagkat-on sa kabililhon sa kinabuhi magsugod diha sa simple nga pag-ila sa tinuod nga Diyos, ang Magbubuhat ug sa pagpakiglambigit niini sa Iyang desinyo o plano alang sa pagmugna og talagsaong kasaysayan alang sa atong kaluwasan.

Usa sa mga kinaiya nga Diyosnon mao ang pagtahan gikan sa iyang personal nga mga plano sa kinabuhi ngadto sa mga giplano sa Diyos para kaniya.

Kini nagpahinumdom nga ang matag tawo magbaton og espirituhanong hiyas aron mailhan ang iyang tinuod nga tumong o ambisyon sa kinabuhi.

Gitawag kita sa Diyos aron makapuyo sa matuod ug tiunay nga kinabuhi nga sa sinugdanan pa lamang gidesinyo na Niya para sa matag usa nato gamit ang atong mga talagsaong hiyas ug talento. Kay ang tiunay nga ambisyon sa tawo dili ang iyang propesyon sa pagkamagtutudlo, pagkadoktor, pagka-engineer ug daghan pa. Kon dili ang iyang pagkasiya, ang pagkamaayong tawo sumala sa plano sa Diyos.

Ang dakung imbitasyon sa Diyos diha sa pagkab-ot sa kalipay sa kinabuhi makita diha sa lain-laing pamaagi sa gimbuhaton sa pagkinabuhi. Ang uban gitawag diha sa kinabuhi isip bana ug asawa nga nagpuyo subay sa ilang saad ug panumpa.

Dunay mga pastors, pari ug mga relihiyuso nga mitahan sa ilang kaugalingon diha sa lawom nga espirituhanong pag-ila sa lihok sa Diyos ug pagpaambit niini sa komunidad. Ug daghan pang gitawag diha sa pag-inusara nga diin naningkamot sab sa pagpuyo diha sa pagkamatarong.

Kining tanan naghulagway sa husto ug tinud-anay nga mga gimbuhaton nga puwedeng dad-on nato ngadto sa usa ka pag-ampo. Ang pagbag-o sa dagway gikan sa ordinary nga gimbuhaton ngadto sa oras sa pag-ampo maoy usa ka pinakauyokan gimbuhaton sa atong kinabuhi. Ug ang pagtugyan sa atong tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton ngadto sa Diyos isip bunga sa pag-ampo maoy makapaduol ug makapasuod nato ngadto sa Diyos.

Ang paghatag og igong oportunidad nga motubo ang tawo diha sa mga maayong kinaiya ug birtud maoy pinakauna nga papel nga kab-uton diha sa atong pakigrelasyon ngadto sa Diyos ug sa uban.

Ika-duha na ang paghatag sa mga panginahanglanon (temporal needs) sa kaugalingon, pamilya, katilingban ug sa trabaho. Bisan ugaling janitor ka lang, mas magpatigbabaw ang imong kalipay sa imong trabaho. Ang kabaliktaran niini mao, ang atong trabaho mohatag ra og gamay nga kalipay sa tawo ug mas dako nga kabug-at o kahago ang iyang matagamtaman.

Mao nga modangat kini ngadto sa usa ka depresyon nga hangtud karon daghan ang nag-antos niining maong kahimtang tungod sa ka-busy ug kapaspas sa dagan sa kinabuhi. Mahadlok kita usahay nga mabiyaan sa dagan sa kapanahonan. Ang tan-aw nato sa kalibutan karon nagkagamay ug nagkagamay na.

Mao nga diha kita nagkulang sa pagtagad sa atong kinabuhi ug ang walay pagpakabana sa atong pagkaanaa, ang lawas ug kalag. Kung unahon nato ang paghatag bili sa mga panginahanglanon sa kaugalingon, pamilya ug uban pa, seguro ko nga bug-at pirmi ang pas-anon sa atong mga abaga (despair ug depression) tungod kay ang tinuod nga kalipay mibiya niining maong kahimtang ug sa iyang orihinal nga plano.

Higayon na karon sa pagbalik ug pagpangita kon unsa diay ang hiniusang tumong sa imo ug akong kinabuhi. Ang pagkabalaan maoy pinakatumong sa atong pagkinabuhi isip Kristiyano. Kay kitang tanan gitawag man ngadto sa pagkabalaan.

Daghan na sa ato karon nga nakalimot ni wala na magpakabana niining maong hiniusang tumong. Kon padayon na natong malimtan kining maong tumong, gidugangan, gipun-an nato ang gibug-aton nga gipas-an sa atong mga kaigsuonan, sa pamilya ug katilingban. Nalimot na kita sa atong gimbuhaton isip isigka-magbubuhat ug makatilingbanon diha sa paningkamot nga magpuyo sa kinabuhing balaan.

Nasinati na nato karon ang giingon nga kabag-ohan. Naa na kita sa kalibutan sa paspas ug lapad nga pagbag-o. Ang atong panglantaw, hunahuna ug gibati posibleng mausab apan ang imbitasyon sa Diyos ngadto sa pagkabalaan dili ug dili gyud ma-usab.

Busa sugdan na nato ang pagbuhat sa maayo ug sa pagsalikway sa mga dautan. Hinaut pa unta.

(Kon magkinahanglan kamo og resource speaker sa inyong Formation Program, i-text lang kining numeroha- 09487549768)