Sara: Ang Tawo: Bililhong gasa ngadto sa uban

NAG-INGON si Yahweh, "Apan bisan pa ana, balik kanako sa tibuok ninyong kasingkasing uban ang puasa, pagbakho ug pagbangutan" Joel 2:12.

Ang kuwaresma maoy bag-ong sinugdanan, agianan paingon ngadto sa kadaugan ni Kristo batok sa kamatayon. Mao na kining panahona ang nagtawag sa katawhan aron sa pagbalik ngadto sa Ginoo uban sa tibuok niya nga kasingkasing ug aron sa pagbag-o.

Mao na kini ang panahon nga gihatag sa Simbahan para ug alang sa pagpalawom sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga espirituhanon pinaagi sa pagbalaan, pagsagrado.

Apan ang basihan sa tanan mao ang "pulong sa Ginoo" nga niining kuwaresma atong madunggan ug mapuy-an sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi.

Mao kini ang istorya sa usa ka Dato ug kang Lazaro. May dato nga nagsul-ob sa luho kaayong sapot ug sa bililhong lino. Adlaw-adlaw sa iyang kinabuhi mora'g nagkombira siya.

Sa laing bahin, may naglubog sa pultahan sa iyang balay nga kabus, si Lazaro, nga naputos sa nuka. Naninguha ni pagkaon bisa'g sa mumho na lang nga mahulog sa lamesa sa dato; ang mga iro hinuon ang manuol niya aron pagtila sa nuka.

Namatay ang kabus ug gidala sa mga anghel sa kiliran ni Abraham. Namatay sab ang dato ug gilubong.

Sa impiyerno, miyahat siya sa tumang pag-antos ug nakita niya sa layo si Abraham ug sa kiliran, si Lazaro. Misinggit siya sa pag-ingon: "Abraham, amahan ko, kaluy-i ko. Sugoa si Lazaro pagtuslob sa tumoy sa tudlo sa tubig aron pabugnawan ang akong dila, kay hilabihan ang akong pag-antos sa kainit."

Gitubag siya ni Abraham: "Anak, hinumdomi nga sa imong kinabuhi nakadawat ka na sa kabuhong, samtang si Lazaro pulos kasakit. Busa, siya karon ang nakaangkon sa kahamugaway ug ikaw na poy nag-antos. Gawas pa, lapad kaayo ang lanaw nga nag-ulang nato. Kamong naa dinha dili makalabang diri, ug ang dia diri dili makaanha sa imong nahimutangan.

Mitubag ang dato: "Palihog, amahan, paadtoa si Lazaro sa among balay. May lima ko ka igsuon. Sugoa siya pagpasidaan nila aron dili mapunta ining dapita sa kasakitan." Mitubag si Abraham: "Tua si Moises ug ang mga propeta. Mamati nila ang imong mga igsoon." "Dili, amahan kong Abraham, kon may mobalik gikan sa mga patay, maghinulsol sila." Mitubag si Abraham: "Kon dili sila mamati ni Moises ug sa mga propeta, dili sila makabig bisa'g may mabanhaw pa sa mga patay" Lukas 16:19-31.

Ang maong sugilanon naghatag kanato og inspirasyon alang sa pagbuhat sa mga maayong butang ug pagsalikway sa mga dautang binuhatan.

Tungod niini, ikaw ug ako magiyahan kung unsaon pagkab-ot sa tinuod nga kalipay ug pagpuyo sa way katapusang kinabuhi.

Ang kabus nga si Lazaro, ang iyang kahimtang naghulagway sa grabeng kaalaot, makauulaw ug makaluluoy sa iyang pagkatawo. Apan sa atong palibot karon mas daghan pang labaw kang Lazaro nga wala makita ni mahatagi og igong pagtagad sama sa kinaiya ug batasan nga gipakita sa usa ka dato ngadto kang Lazaro.

Si Lazaro nagpadayag sa iyang pagkatawo isip dagway sa Ginoo. Tungod kay taliwala sa iyang kahimtang gipakita niya nga ang matag tawo, usa ka bililhong gasa sa Ginoo ngadto sa uban.

Ang pagkakabus ug pagkaway nahot ni Lazaro dili usa ka estorbo o babag sa atong mga pangandoy o tinguha sa kinabuhi, apan usa kini ka hagit alang kanato sa pag-abli, pagbukas sa atong ganghaan, pultahan aron si Lazaro atong pasudlon ug atimanon.

Tungod kay si Lazaro tawo, ang kinabuhi sab niya bililhong gasa alang kanato.

Dinhi usbon na nato ang atong panglantaw sa kinabuhi diin naghari nga ang tawo dili usa ka hayop nga sayon ug daling lang patyon kon dili usa ka tawo, sama nimo, nga angay atimanon, panggaon ug respetuhon.

Kung ang tawo nagtan-aw lang sa iyang pagkadato, sa iyang garbo ug mga kabtangan, ug paghigugma sa iyang mga salapi alang sa kaugalingong kalipay ug katagbawan, kini naghulagway sa kahimtang sa sala.

"The love of money is the root of all evils," matud pa ni San Pablo sa 1 Tim 6:10. Kini moresulta sa tawo ngadto sa iyang pagkabuta, dili physical blindness. Kung ang tawo nagpuyo nga puno sa garbo ug kahakog sa bahandi ug dungog, dili na niya makita ang laing tawo nga naa sa iyang atubangan nga nagbakho, naghilak ug nagsakit luyo sa kagutom ug kauhaw.

Tungod sa iyang pagkabuta, spiritual blindness, wala nay luna nga maghari pa ang presensiya sa Ginoo. Ang ugat hinungdan mao nga ang pulong sa Ginoo wala na madunggan ni masabtan.

Niining kuwaresma, maningkamot ta sa pagpaminaw kanunay sa buhing pulong sa Ginoo. Kay ang maong pulong mohatag kanato og gahum sa pagbag-o pinaagi sa atong pag-abli sa kaugalingong hunahuna ug kasing-kasing sa unsay tama o mali nga may kalabutan sa kabililhon sa kinabuhi ug dignidad sa tawo. Hinaut pa unta.

(Feedback 09487549768)