Legario: Diyos ug mga rebulto

ANG ika-duhang sugo nga gisulat mismo sa Diyos sa bato nagpasidaan batok sa paghimo og mga imaheng tinigban o rebulto. Atong sumahon ang ikaduhang sugo: "Ayaw paghimo og imahen, sa bisa'g unsang panagwaynga makita sa langit, ni sa yuta, ni sa katubigan…" Unsay naa sa paghimo og mga rebulto nganong gidid-an man gyud ta sa Diyos?

Kinaiya sa tawo ang giingon: "To see is to believe."Tuohan ra nato ang usa ka butang kung atong makit-an. Dakung problema kining pilosopiya, mga higala, tungod kay daghang butang ang dili makita apan naga-eksister (exist). Ang hangin, dili makita, apan naga-eksister. Ang pagbati og gugma, dili makita, apan naga-eksister. Ang Diyos, dili makita, apan naga-eksister. Kining tawhanong pilosopiya nagababag sa tinuod nga pagtuo nga bisa' g dili makita ang usa ka butang nga dapat tuohan, motuo kita niini (Hebrews 11: 1).

Dugang pa, ang paghimo og rebulto nagahatod sa katawhan sa pagsimba sa rebulto ug dili sa pagsunod sa kinaiya o batasan sa tawo nga gibuhatan og rebulto. Tan-awa ang rebulto ni Jose Rizal, daghang mga katawhan nga nagsimba sa iyang panagway apan sa iyang maayong binuhatan, walay nisulay. Aduna poy nagabutang og bulak sa imahen ni St. Francis sa Assisi, apan ang ilang mga batasan, mga bali o naglisi. Kini tungod kay ang rebulto nagapabusog lamang sa mata, apan wala sa kasing-kasing ug huna-huna, higala.

Ang Diyos espirituhanon, busa dili makita sa atong mga mata nga tawhanon. Kung imo lang Siyang himuan og imahen sa bisa'g unsang panagway, dakong insulto kana Kaniya. Isama ra ba nimo Siya sa panagway sa nating baka? O sa panagway sa bisa'g unsa dinhing yutaa? Maulaw ta, mga higala.

Kung atong susihon ang Bibliya, wala gihatagan og balor ni Ginoong Jesus ang mga yutan-ong butang mahitungod sa Iyahang pagpakatawo. Natawo Siya sa pasungan sa mga mananap nga temporaryo lamang ug dili nato masimba. Wala narekord ang Iyahang adlaw'ng natawhan aron bisa'g "happy birthday" na lang, ato untang makantahan. Wala sab narekord kung hain ang Iyahang puy-anan aron atong bisitahan. Wala Siya’y "rebulto" nga gibilin kanatong mga katawhan, luwas lamang sa Diyosnong pilosopiya ug doktrina nga dapat ikinabuhi natong Iyang mga katawhan.

Sa atong pag-idolo sa mga katawhan nga nagpakita sa pagkabuotan, ato silang gihimuan og mga rebulto ug didto magtuwad-tuwad diri, luhod didto.

Mga makasasala ra pod intawon sila, mga higala. Dili sila dapat simbahon ug ludhan. Dili man gani magpaluhod si anghel Gabriel kaniya (Pinadayag22:9), kini pang mga tawo nga makasasala na, mga patay pa?

Ang pagsimba sa mga rebulto nagahatud lamang sa hapaw ug dili tinuod ngakabag-ohan sa usa ka tawo. Kung mawala ang rebulto, mawala sab ang pagtuo. Busa, gidid-an kita sa Diyos sa paghimo ug pagsimba niining walay pulos nga mga imahen, aron ang atong pagtoo ug pag-alagad Kaniya, dili gayud mabahin.

Usa ka dakung kalipay alang sa Diyos nga makita Niya kita nga nagahangad Kaniya sa atong pag-ampo ug pagsimba. Walay rebulto, kay delikado. Ayaw intawon Siya pakyasa, kay basin sa paghukom, ikaw madisgrasya.